I-bus | Mobiliteit op zijn best! Nieuwsbrieven
Hier ziet u een overzicht van de actuele wijzigingen op de routes. 
 
Inschrijven nieuwsbrief
Wenst u de nieuwsbrieven in uw mailbox te ontvangen, schrijf u dan hier in. 

Feedback

 

 

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement voor de I-BUS gebruiker

Inleiding

Dit huishoudelijk reglement heeft betrekking op het organiseren van woon- werkverkeer voor de deelnemende bedrijven van I-BUS vzw conform de beschrijving in de statuten.Algemeen

I-BUS is een initiatief waarin collectief vervoer wordt opgezet voor de deelnemende bedrijven. Het busnet is voorbehouden voor woon-werkverkeer. Wisselen van busroute wordt alleen toegestaan als het geen capaciteitsprobleem veroorzaakt.

Buschauffeurs dienen zich steeds te houden aan de met de vzw gemaakte afspraken aangaande tijdstip van vertrek en afgesproken haltes. De chauffeur kan niet ingaan op verzoeken van individuele gebruikers om andere haltes aan te doen of andere tijdschema’s te hanteren.

Indien u vragen of opmerkingen heeft rond de routes en schema’s, of indien u onregelmatigheden vaststelt, kan u steeds terecht op het mailadres van de vzw I-BUS (info@i-bus.be) of bij de busverantwoordelijke van uw bedrijf. De vzw I-BUS engageert zich om binnen een aanvaardbare termijn te antwoorden (max 14 dagen)


Registratie

Als u gebruik wilt maken van I-BUS heeft u een button nodig aangezien er op de bussen een registratie zal gebeuren. Deze registratie is noodzakelijk voor administratieve opvolging en een snelle capactiteitsbepaling. Op die manier kan er ingegrepen worden wanneer er zich op een bepaalde buslijn een capaciteitsprobleem voordoet.
Het registratiesysteem zorgt er ook voor dat de kosten verdeeld kunnen worden over de deelnemende bedrijven.

De registratie moet gebeuren bij de opstap aan uw vaste opstaphalte bij de rit naar het werk en bij de opstap van de definitieve bus (op de hub of op het bedrijf) voor de terugrit naar huis. De hub is geen opstapplaats.

De buttons zijn voor persoonlijk gebruik en mogen niet uitgeleend worden. De persoonlijke informatie die aan uw button gekoppeld wordt (naam, personeelsnummer, bedrijf) zal enkel voor organisatorische doeleinden m.b.t. het busnetwerk worden gebruikt.

U kan uw button aanvragen bij de busverantwoordelijke van uw bedrijf. In afwachting van ontvangst dient u zich manueel te registreren (naam en bedrijf invullen op lijst, beschikbaar vooraan in de bus)

Er zal u gevraagd worden een ontvangstbevestiging te ondertekenen waarin u ook verklaart dit Huishoudelijk Reglement te hebben ontvangen. Het gebruik van de busdienst houdt in dat u akkoord gaat met het reglement.

Indien u uw registratiebutton verliest, indien deze beschadigd is, of indien u bij de registratie problemen ondervindt, gelieve u te wenden tot de busverantwoordelijke van uw bedrijf voor het bekomen van een vervangbutton.

Indien u niet langer gebruik wenst te maken van de I-Bus; of indien u uit dienst treedt bij uw bedrijf, dient u de button terug in te leveren.Bussen

Conform het Verkeersreglement is het dragen van de gordel voor de busgebruikers verplicht. U dient ook neer te zitten tijdens het rijden. Het is verboden te roken, te eten of drank te nuttigen op de bus. Het gebruik van alcoholische dranken of verdovende middelen, respectievelijk er onder invloed van zijn, is eveneens ten strengste verboden.

Het drijven van handel op de bus of op de I-BUS hub is niet toegelaten. Het is eveneens verboden om communicatie in de vorm van pamfletten, strooibriefjes, reclamefolders, ea te verspreiden. Dit recht is voorbehouden voor de VZW I-BUS.

Met betrekking tot orde en netheid vragen we u om afval te deponeren in de daarvoor voorziene vuilzakken. Het is verboden om eender welk voorwerp of product aan te brengen op de bus of deze te bevuilen, alsook enige vorm van vernieling aan te richten.

Als gebruiker dient u 5 minuten vóór het voorziene vertrekuur aan de halte aanwezig te zijn.

Zoals reeds vermeld kan er enkel op- of afgestapt worden op de vooraf aangekondigde haltes. Indien een halte door omstandigheden en in zoverre u daar weet van kan hebben niet bruikbaar is (weg: wegenwerken ea) dient u zich te begeven naar de dichtstbijzijnde bruikbare halte. Indien situaties op voorhand bekend zijn, zal I-BUS dit melden en een volwaardig alternatief voorstellen: de dichtstbij gelegen halte of een alternatieve halte.

Indien de bus niet komt opdagen aan uw halte dient u nog even te wachten. Indien 15 minuten na het voorziene vertrekuur de bus nog niet is aangekomen, dient u contact op te nemen met uw bedrijf. Uw bedrijf zal u op de hoogte brengen van de reden van vertraging en de vooropgestelde oplossing. U kan dan ook de andere wachtenden aan de halte verder informeren.

In geval een bus volzet is, zal de busmaatschappij hier melding van maken en zal er alternatief vervoer vanaf de betreffende halte worden geregeld.Hub

Eenmaal uw bus aankomt op de hub, gelieve zo spoedig mogelijk op een geordende en veilige manier op- en af te stappen op het perron. Indien u zich naar het andere perron dient te begeven, mag u dit enkel doen langs de daarvoor voorziene zebrapaden.

Met betrekking tot orde en netheid vragen we u om afval in de daarvoor voorziene vuilbakken te deponeren en de voorziene asbakken te gebruiken voor as en / of peuken. Het is verboden te roken in de schuilhuisjes.
Het is verboden om eender welk voorwerp of product aan te brengen op hub-infrastructuur (dit is een alleenrecht voor de vzw) of deze te bevuilen, of enige vorm van vernieling aan te richten.

Er is geen parkeerplaats voorzien op de hub. Er kan enkel van gebruik worden gemaakt voor een overstap van een bus van huis naar een bus naar de bedrijven (en omgekeerd). De hub is enkel een opstapplaats voor de werknemers van Evonik.Aansprakelijkheid, schadegevallen

Elke gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor haar/zijn eigen gedrag en/of nalatigheid tijdens het gebruik van de Hub en/of de bussen.

In geval van overtreding van het Huishoudelijk Reglement, de voorschriften geldig op het autocarvervoer en/of andere wettelijke bepalingen, behoudt de vzw zich het recht voor alle schade die hieruit voortvloeit te (doen) verhalen op de gebruiker, hetzij rechtstreeks door de schadelijder, dan wel via de vzw, de aangesloten firma’s, de werkgever van gebruiker en/of hun verzekeraars. 

#

(c)2010 ARCADIS Belgium nv | Alle rechten voorbehouden | Lees de gebruiksvoorwaarden
Ontwerp: Go4it media group